Barion Pixel

General terms and conditions

Általános Szerződési feltételek – www.naturalpetcaresystem.com

A www.naturalpetcaresystem.com honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Natural Pet Care System Magyarország Kft. (2120 Dunakeszi, Szent István utca 59. A. ép., Cégjegyzékszám: 13R09R199582, Adószám: 26728287R2R13, továbbiakban: NPCS).

A Honlapot bárki használhatja abból a célból, hogy megismerkedjen Társaságunk termékkínálatával. A termékeinkből vásárolni azonban csak azok a bejegyzett Üzleti Partnereink jogosultak, akik külön megállapodás alapján tagjai partner hálózatunknak (továbbiakban: Üzleti Partnerek).

Azok, akik nem rendelkeznek ezzel a tagsággal, további információt és adminisztratív segítséget találnak a Honlap „Webshop” menüjében elérhető „Regisztráció” felületére kattintva.

AZ NPCS külön magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Honlap tartalma

A Honlap az NPCS saját fejlesztésű egyedi alkotása, a Honlap és az azon található minden alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, védjegy, árujelző, stb., illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. A Honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, tartalommal és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa és/vagy feljogosított használója az NPCS.

A Honlapon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak, részletes információkat közvetlenül az NPCS-től jogosult a felhasználó kérni.

AZ NPCS nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Honlapjára történő belépésből vagy a Honlap használatából, vagy a Honlapon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve, ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt.

Vásárlás menete

A vásárlás regisztrációhoz és Üzleti Partneri státusz megszerzéséhez kötött, ennek hiányában a honlapra látogatók ugyanis csak termékeinket tekinthetik meg, azonban vásárlásra nem válnak jogosulttá. A vásárlás a megrendelés összeállításával kezdődik, majd annak Társaságunkhoz való eljuttatásával folytatódik. A megrendelt termékeket futárszolgálattal juttatjuk el vevőinkhez, Választható fizetési módok: interneten történő bankkártyás fizetés (Barion) és banki átutalás.

A szállítási díjat a termékek ára, minden esetben magában foglalja.

A megrendelést az NPCS internetes áruháza csak azt követően fogadja, miután Ön megrendelésének véglegesítésekor a felhasználási feltételeket és az alábbi szöveget elolvasta és az abban foglaltakat elfogadta, amit a szöveg alatt elhelyezett ELFOGADOM felirat melletti négyzetbe tett jóváhagyással (pipával) igazol:

A megrendelésről annak lezárását követően e-mailben automatikus visszaigazolást küldünk Önnek, majd megrendelése feldolgozása után egy újabb e-mailben részletes listát kap

 

megrendeléséről, amely már tartalmazza az Önt esetlegesen megillető kedvezményeket is.

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollevők között kötött szerződés esetén 2014. június 13-tól hatályos a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, amely részletesen szabályozza az internetes kereskedelmet. A rendelet a fogyasztók számára biztosított indoklás nélküli elállás határidejét 14 naptári napban határozza meg.

Jelen szöveg alján levő „ELFOGADOM” felirat melletti jelölőnégyzetbe tett pipával igazolom, hogy a fentiekben említettekkel egyetértek, azokat tudomásul veszem és magamra azokat kötelező érvényűnek fogadom el.”

Felek elállási és felmondási joga

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 2. termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

 

 1. több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
 2. több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Natural Pet Care System Magyarország KG., 2120 Dunakeszi, Szent István utca 59. A. ép., e-mail cím: [email protected], telefon: +36 20 277 1721, és R ha van R telefonszámát, telefax-számát és e-mail címét. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

Ön internetes oldalunkon (www.naturalpetcaresystem.com) is kitöltheti az elállási/ felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta

 

előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket és a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, e költségek legmagasabb becsült összege 1300 Ft.

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett:

Alulírottak        kijelentem/kijelentjük,        hogy        gyakorlom/gyakoroljuk        elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron te; nyilatkozat esetén)

Kelt

 

A vásárlási fizetések kezelése

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Szavatosság

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1.  Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az NPCS hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben

 • a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az NPCS nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2.  Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A  gyártó  (forgalmazó)  milyen  esetben  mentesül  termékszavatossági  köteleze;sége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

Adatvédelem

Az NPCS jogosult Üzleti Partnereinek, felhasználóknak személyes adatai felvételére és kezelésére. Az NPCS a személyes adat felvételét és kezelését kizárólag az érintett hozzájárulásával a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzi. Az NPCS a tevékenységéhez fűződő és az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelései R az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés

 1. a) pontja alapján R önkéntes hozzájáruláson

Az adatkezelés célja egyrészt a Honlapon történő vásárlás sikeres elősegítése és   támogatása, Üzleti Partnereivel való folyamatos kapcsolattartás, továbbá hírlevelek, tájékoztatók küldése és az Üzleti Partnerek folyamatos tájékoztatása az NPCS termékeiről, eseményeiről.

 

A személyes adatok részletszabályait az NPCS adatvédelmi szabályzata tartalmazza (ADATVÉDELMI NYILATKOZAT/SZABÁLYOK).

Az Érintett bármikor jogosult a az Info. tv. 14. § (a), (b) és (c) pontjai alapján tájékoztatást, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni, továbbá jogosult az Info.tv. 15. §-a alapján tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen.

Kapcsolatfelvétel és panasz ügyintézés

A Felhasználó jogosult bármely kérdéseivel, megkeresésével vagy panaszával az NPCSRt az alábbi elektronikus elérhetőségen: [email protected] vagy az alábbi levelezési címen, postai úton megkeresni. Az NPCS ügyfélszolgálati posta címe: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 59. A. ép.

Az NPCS bármely panaszt komolyan vesz és lehetőségei szerint haladéktalanul kivizsgál, de legkésőbb 30 napon belül megválaszol, amennyiben megalapozott, úgy orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a   felhasználó   a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az NPCS azt kivizsgálja. A panasz elutasítása esetén az NPCS az elutasítás indokáról tájékoztatja a panaszost.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az NPCS és a felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, úgy a felhasználó számára fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

 

 

 

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: http://www.nfh.hu/
 • Online vitarendezési platform/békéltető testület eljárásának kezdeményezése Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: [email protected]

Weboldal:: http://www.panaszrendezes.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Felhasználási feltételek egyoldalú módosítása

Az NPCS jogosult jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandók. A változásokról az NPCS a regisztrált Üzleti Partnereit tájékoztatja.

Az NPCS fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást, módosítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül, beleértve, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze.

 

Jó munkát kíván a Natural Pet Care System Magyarország Csapata!

Az NPCS ezúton is szeretné emlékeztetni Üzleti Partnereit, hogy a vállalati politika szerint szigorúan tilos a különféle aukciós oldalakon (mint például Vatera), vagy akár webshopokon, illetve egyéb hasonló csatornákon keresztül történő értékesítés!

 

JEGYZŐKÖNYV

a fogyasztó kifogásáról

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján

A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak haladéktalanul és igazolható

módon   kell    átadni. A vállalkozás   köteles   a   jegyzőkönyvet                annak felvételétől számított 3 évig megőrizni.

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

Termék megnevezése:

Termék vételára:

Teljesítés időpontjai:

Hiba bejelentésének időpontja:

Hiba leírása:

Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogii:

Kifogás rendezésének módja (amennyiben eltér a fogyasztó által érvényesített igénytől, akkor ennek indoka)iii:

Kifogás rendezésének elutasítása esetén ennek indokai: