(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)


Adatkezelési tájékoztató

 

1.       Adatkezelő

A https://naturalpetcaresystem.com/ internetcímen elérhető webáruházat a

Natural Pet Care System Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: Natural Pet Care System Magyarország Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-199582

Adószám: 26728287-2-13

Székhely: Magyarország, 2120 Dunakeszi, Szent István utca 59. A. ép.

Postacím: Magyarország, 2120 Dunakeszi, Szent István utca 59. A. ép.

Telefon: +36 20 277 1721

E-mail cím: [email protected]

Webhely: https://naturalpetcaresystem.com/

 

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 

2.       Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

 

2.1.      A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatását Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar és az európai jog az irányadó. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

rendelkezései szerint kezeli.

2.2.      Jelen tájékoztató hatálya a https://naturalpetcaresystem.com/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webáruházban leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

 

2.3.      Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, illetve a webhely szolgáltatásait, funkcióit használó természetes személyek, akik az adatkezelésben érintettek.

 

3.       Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

3.1.      Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

 

3.2.      Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.4.       Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 

4.1.      Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

 

4.2.      Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást az e-mail üzenet elküldésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az üzenet megválaszolása előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem folytatja az üzenetváltást, a korábban feltett kérdésekre nem válaszol, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.

 

4.3.      Kezelt adatok köre:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

- neve,

- e-mail címe,

- az üzenet tartalma.

 

4.4.      Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

 

4.5.      Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 6., illetve 7. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

4.6.      Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

 

 

 

5.       Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 

5.1.      Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

 

5.2.      Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdéseire, a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltését követően a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat előtti checkbox bejelölésével adja meg.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

5.3.      Kezelt adatok köre:

a hírlevelek kiküldéséhez a Felhasználó:

- e-mail címe,

 

az online megadott hozzájárulás regisztrálásához:

- feliratkozáskor használt eszköz IP-címe,

- feliratkozás időpontja.

 

5.4.      Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

 

5.5.      Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

 

5.6.      Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

 

 

 

6.       Fogyasztók által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

6.1.      Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó természetes személy (fogyasztó) Felhasználók.

 

6.2.      Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

6.3.      Kezelt adatok köre: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó:
- vezetékneve,
- keresztneve,

- számlázási cím,

- szállítási cím,
- telefonszáma,
- e-mail címe,
- megrendelt termék(ek) megjelölése,
- megrendelt termék(ek) vételára,
- átvétel/kézbesítés módja,
- fizetési mód,
- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
- megrendelés időpontja,
- fizetés időpontja.

6.4.      Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

 

6.5.      Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.   

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (vevő neve, címe, telefonszáma, megrendelt termék kézbesítésével és utánvét esetén árának megfizetésével kapcsolatos adatok) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti az Adatkezelő érdekében.  

A szállítást végző vállalat jogos érdeke azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének további megőrzése. Ezt azonban már, mint önálló adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.  

Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek. 

 

6.6.      Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

6.7.      Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatása a megrendelést leadó Felhasználó részéről a szerződéskötés előfeltétele. Amennyiben a Felhasználó megrendelést kíván leadni, köteles a fenti adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelést.

 

 

 

7.       Cégként történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés cég képviseletében eljáró természetes személy esetén

 

7.1.      Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen terméket megrendelő partner szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználók (vagy: „Képviselő”).

 

7.2.      Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban Partner szervezet) jogos érdeke.

 

A Partner szervezet jogos érdeke, hogy termék megrendelésre vonatkozó szerződést köthessen Adatkezelővel. Mindezt természetes személy Képviselője útján tudja eszközölni.

 

Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés és a szerződés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

 

A megrendelés leadásához, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a szerződéshez elengedhetetlen az adatkezelés.

 

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

 

7.3.      Kezelt adatok köre:

A Képviselő:

-        vezetékneve,

-        keresztneve,

-        e-mail címe,

-        telefonszáma,

a képviselt vállalkozás:

-        formája,

-        neve,

-        postacíme,

-        számlázási címe,

-        adószáma, közösségi adószáma.

továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:

-        megrendelt termék(ek) megjelölése,

-        megrendelt termék(ek) vételára,

-        átvétel/kézbesítés módja,

-        fizetési mód,

-        megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,

-        megrendelés időpontja,

-        fizetés időpontja.

 

7.4.      Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a Képviselő nem saját maga, hanem a Partner szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása a Partner szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén a Partner szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. A Partner szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

 

7.5.      Az adatkezelés célja: cég képviseletében eljáró Felhasználók számára a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése.

 

7.6.      Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.   

 

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (vevő neve, címe, telefonszáma, megrendelt termék kézbesítésével és utánvét esetén árának megfizetésével kapcsolatos adatok) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti az Adatkezelő érdekében.  

 

A szállítást végző vállalat jogos érdeke azonban az esetleges panaszok, reklamációk, polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének további megőrzése. Ezt azonban már, mint önálló adatkezelő végzi, erről bővebb felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó. Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.  

 

Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek. 

 

7.7.      Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

7.8.      Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatása a megrendelést leadó Felhasználó részéről a szerződéskötés előfeltétele. Amennyiben a Felhasználó megrendelést kíván leadni, köteles a fenti adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelést.

 

 

8.       Elégedettség méréséhez kapcsolódó adatkezelés

 

8.1.      Adatkezelő a webáruházban vásárló Felhasználókat telefonon történő kapcsolatfelvétel útján méri a vásárlói elégedettséget.

 

8.2.      Az adatkezeléssel érintettek köre: a webáruházban a megrendelést leadó Felhasználók.

 

8.3.      Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

 

Adatkezelő jogos érdeke, hogy naprakész információkkal rendelkezzen arról, hogy a vásárlói mennyire voltak elégedettek a megrendelt termékkel, és ezzel kapcsolatosan visszajelzést kapjon a vásárló értékelésével. Ezzel folyamatosan gondoskodhat a megfelelő minőségű termékek forgalmazásáról, szükség esetén változtatásról, ami alapfeltétele a sikeres tevékenységének.

 

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet a Felhasználó.

 

8.4.      Kezelt adatok köre:

 

Felhasználó:

- neve,

- telefonszáma,

- megrendelt termékek,

- elégedettségmérés során adott válaszai.

 

A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

 

8.5.      Az adatkezelés célja: Adatkezelő a visszajelzések, értékelések alapján folyamatosan felülvizsgálja a tevékenységének minőségét, ezzel biztosítja a megfelelő színvonal fenntartását, szükség esetén változtatásokat vezet be.

 

8.6.      Az adatkezelés időtartama: az adatokat Adatkezelő 30 napon belül megvizsgálja, és ha az alapján nem szükséges ügyintézés a véleményt adó Felhasználó felé, akkor az adatokat törli, vagy anonimizálja.

A vélemények alapján anonim statisztikákat készít Adatkezelő, melyeket időkorlát nélkül megőriz. Az ezekben őrzött adatok alapján azonban a Felhasználó már soha többé nem azonosítható, így a statisztikában Felhasználó személyes adatát már nem kezeli Adatkezelő.

 

8.7.      Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatbázisban.

 

 

 

9.       Visszatérítéshez kapcsolódó adatkezelés

 

9.1.      Pénzösszeg visszatérítés esetén, amennyiben a Felhasználó online bankkártyával vagy más online fizetési szolgáltatással fizetett, akkor az igénybe vett fizetési szolgáltató útján kerül visszatérítésre az általa fizetett összeg. Amennyiben Felhasználó banki átutalással fizetett vagy ilyen módon kéri a visszatérítést, akkor Adatkezelő visszautalja számára az összeget.

 

9.2.      Az adatkezeléssel érintettek köre: a pénzvisszafizetéssel érintett megrendelést leadó Felhasználó.

 

9.3.      Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 

 

9.4.      Kezelt adatok köre: 

- megrendelés azonosító száma,

- visszatérítendő összeg,

- visszatérítés jogcíme,

- Felhasználó neve,

- amennyiben a Felhasználó banki átutalással fizetett vagy bankszámlájára utalással kéri a visszatérítést, akkor a bankszámla száma.

 

9.5.      Az adatkezelés célja: amennyiben szavatossági jog, elállási jog, jótállással kapcsolatos joggyakorlásról van szó, abban az esetben a visszatérítés jogcímétől függően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (5), (6), illetve (7) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek teljesítése.

 

9.6.      Az adatkezelés időtartama: a visszatérítéssel kapcsolatos követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.  

 

Adatkezelő a visszatérítés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

 

9.7.      Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

 

 

10.    Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

10.1.   Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

 

10.2.   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 

 

10.3.   Kezelt adatok köre:

 

A Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- számlázási cím,

- szállítási cím,

- telefonszáma,

- e-mail címe,

- megrendelt áru(k) megjelölése,

- megrendelt áru(k) vételára,

- átvétel/kézbesítés módja,

- fizetési mód,

- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,

- megrendelés időpontja,

- fizetés időpontja.

 

10.4.   Az adatkezelés célja: az ÁFA tv. 169. §-ában és a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott számla kiállítására és számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

 

10.5.   Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

 

10.6.   Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

 

11.    Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

 

11.1.   Az adatkezeléssel érintettek köre: a fogyasztói panaszokat bejelentő Felhasználók.

 

11.2.   Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés; az Adatkezelőre a panaszok kezelésével kapcsolatban vonatkozó, a Fgytv. 17/A. §-ában meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

 

11.3.   Kezelt adatok köre:

 

A panaszos Felhasználó:

 

- vezetékneve,

- keresztneve,

- lakcíme,

- panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,

- panaszának részletes leírása,

- a panaszban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a panaszával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,

- a Felhasználó által esetlegesen bemutatott iratokban, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban szereplő személyes adatok,

- panaszról készített jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

- írásban előterjesztett panasz esetén a Felhasználó aláírása,

- e-mail útján küldött panasz esetén a Felhasználó e-mail címe,

- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,

- esetlegesen a panasszal érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója és a teljesítésére vonatkozó információk.

 

A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

 

11.4.   Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére a panaszában. A panasz kivizsgálása szükségessé teheti a Felhasználó korábbi, Adatkezelőnél leadott megrendelésével kapcsolatos adatok kezelését is. Más (külső) forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

 

11.5.   Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett panasz kivizsgálása és megválaszolása; az Adatkezelő által a Fgytv. 17/A. §-ában foglalt jogi kötelezettségek teljesítése.

 

A Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, ami a panaszának kivizsgáláshoz és megválaszolásához szükséges.

 

A Felhasználó panaszában előadott, személyes adatokat tartalmazó információk, valamint a panaszban esetlegesen érintett korábbi megrendelés adatai a panasz érdemi kivizsgálásához és megválaszolásához kerülnek felhasználásra, amennyiben azok szükségesek mindehhez.

 

A Felhasználó neve és címe a postai küldemény címzéséhez felhasználásra kerül abban az esetben, ha a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve a panaszra adott választ Adatkezelő írásban, postai úton küldi meg.

 

Felhasználó neve és e-mail címe az elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartáshoz (amennyiben ez szükséges a panasz kivizsgálásához), illetve a panaszának e-mail útján történő megválaszolása érdekében kerülhet felhasználásra.

 

11.6.   Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve az írásban beterjesztett panasz esetén a beterjesztett iratot és a panaszra adott válaszát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig megőrzi, ezt követően megsemmisíti.

 

Amennyiben a beterjesztett igény nem minősül panasznak, abban az esetben az igénnyel kapcsolatos kommunikáció lezárását követő egy hónap elteltével törli az Adatkezelő az adatokat.

 

Amennyiben a bejelentés nem minősül panasznak, de Adatkezelő teljesítésével kapcsolatos konkrét ügyletre vonatkozik, és arra tekintettel releváns tartalommal bír, abban az esetben Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli, ezt követően törli az adatokat.

 

11.7.   Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, a beterjesztés módjától függően esetlegesen papíron, a panaszról felvett jegyzőkönyvben, valamint a panaszra adott választ tartalmazó dokumentumban.

 

 

 

12.    Kifogás bejelentésével kapcsolatos adatkezelés

 

12.1.   Az adatkezeléssel érintettek köre: szavatossági vagy jótállási jog érvényesítése iránti igényt bejelentő Felhasználók. 

 

12.2.   Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, miszerint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

12.3.   Kezelt adatok köre:

 

A Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- postacíme,

- kifogás előterjesztésének helye, ideje és módja,

- kifogás részletes leírása, 

- a kifogásban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a kifogásával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,

- kifogás rendezésének módja,

- kifogásra adott válasz tartalma,

- kifogás rendezésének elutasítása esetén annak indoka,

- a Felhasználó által esetlegesen bemutatott vagy átadott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok alapján levonható következtetések, illetve az azokban szereplő személyes adatok,

- e-mail útján küldött kifogás esetén a Felhasználó e-mail címe,

- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli kifogás esetén a kifogásra vonatkozó bejelentés egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,

- a kifogással érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója.

 

A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

 

12.4.   Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére. Más forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

 

12.5.   Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett szavatossági vagy jótállási jogokkal kapcsolatos kifogás kivizsgálása és megválaszolása; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hibás teljesítésről szóló XXIV. fejezetében, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

 

12.6.   Az adatkezelés időtartama: a kifogáskezelés során kezelt adatokat Adatkezelő a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő elteltéig kezeli, mely alapesetben a kifogás elintézésének végétől számított 5 év.

 

Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

 

12.7.   Az adatok tárolásának módja: elektronikus úton Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a papír alapon a kifogás bejelentésről készült jegyzőkönyv.

 

13.    Termékértékeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

13.1.   A webáruház felületén forgalmazott termékeket a Felhasználó az adott termék adatlapján található „Írja meg a véleményét” feliratra kattintva értékelheti. A Felhasználó erre vonatkozó értékeléseit szöveges, valamint csillagok darabszámának bejelölésével pontszámos formában teheti közzé.

 

13.2.   A webhelyen közzétett hozzászólások és bejegyzések, valamint a hozzászólók által megadott nevek a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

 

13.3.   Tájékoztató a hozzászólásokban Felhasználó által közölt adatok kezeléséről:

 

13.3.1.   Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen hozzászólást közzétevő Felhasználók.

 

13.3.2.   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzászólás elküldése előtt az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével és a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általa hozzászólásában közölt adatok kezeléséhez és közzétételéhez.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

13.3.3.   Az érintett adatok köre: Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő Felhasználó által megadott neve is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat.

 

13.3.4.   Az adatkezelés célja: termékértékelés lehetővé tétele a Felhasználók számára.

 

13.3.5.   Az adatkezelés időtartama: a webhelyen a fenti formában történő adatkezelés időtartama az ott hozzászólást közzétevő Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

 

13.3.6.   Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületén megjelenítve.

 

 

 

14.    Adattovábbítás

 

14.1.   Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen online fizetéssel fizető Felhasználók.

 

14.2.   Az adattovábbítás címzettje:

 

a választott fizetési módtól függően:

 

Stripe Payments Europe Ltd.

 

Cégjegyzékszám: 513174

Adószám: IE 3206488LH

Székhely: C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland

Postacím: C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland

E-mail: [email protected]

Webhely: https://stripe.com/

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója,

 

illetve a

 

PayPal (Europe) S.à rl et Cie, S.C.A.

Cégjegyzékszám: B118349
Adószám: LU 22046007
Székhely: 22-24, Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg
Postacím: 22-24, Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg
E-mail: [email protected]
Webhely: 
https://www.paypal.com/hu/home

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

14.3.   Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:

- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,

- az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,

- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

 

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

 

Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

 

Felhasználó megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.

 

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

 

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

 

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet a Felhasználó.

 

14.4.   A továbbított adatok köre:

 

- a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek),

- vezetéknév,

- keresztnév,

- telefonszám,

- e-mail cím,

- cím,

- tranzakció egyedi azonosítója.

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

 

14.5.   Az adattovábbítás célja: a fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

 

14.6.   A Stripe Payments Europe Ltd., valamint a PayPal (Europe) S.à rl et Cie, S.C.A. által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://stripe.com/en-hu/privacy/, valamint a https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full oldalon.

 

14.7.   Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

 

14.8.   Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 

15.    Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

15.1.   Tárhelyszolgáltató

 

15.1.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztató szerinti Felhasználók.

 

15.1.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

Amazon Web Services EMEA SARL

 

Székhely: 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Telephely: 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

E-mail cím: [email protected]

Webhely: https://aws.amazon.com/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.1.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

 

15.1.4.   Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely biztosításával.

 

15.1.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

 

15.1.6.   Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges elektronikus tárhely biztosítását jelenti.

 

 

15.2.   Weboldal fejlesztő

 

15.2.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztató szerinti Felhasználók.

 

15.2.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

SunSoft Technologies Inc

 

Székhely: 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle, DE, 19808, USA

Postacím: 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle, DE, 19808, USA

Webhely: http://sunsofttech.net/

 

gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozó).

15.2.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

 

15.2.4.   Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges weboldal szoftver igénybevételével.

 

15.2.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

 

15.2.6.   Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely szoftverének informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

15.3.   Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

15.3.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

15.3.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Wix.com Inc.

 

Adószám: (EU VAT ID) - EU442008451

Székhely: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA

Postacím: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA

Telefon: +1 415 358 0857

E-mail: [email protected]

Webhely: https://www.wix.com/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

15.3.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó e-mail címét érinti.

 

15.3.4.   Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

15.3.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig.

 

15.3.6.   Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

 

15.4.   Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatfeldolgozás

 

15.4.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

 

15.4.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Tárhely.Eu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó

Postacím: 1538 Budapest, Pf. 510.

Telefon: +36 1 789 2 789

E-mail: [email protected]

Webhely: https://tarhely.eu/

 

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely szolgáltatóját és szoftver fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

15.4.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben megküldött további adatok.

 

15.4.4.   Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

 

15.4.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem kerül sor szerződéskötésre, az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelő az elektronikus levelezés során történő üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötésre kerül sor, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja. 

 

Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.  

 

A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

 

15.4.6.   Az adatfeldolgozás jellege: a megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozók által biztosított szoftveres környezetben és tárhelyen tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

 

 

15.5.   Megrendelések elektronikus visszaigazolásához kapcsolódó adatfeldolgozás

 

15.5.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

 

15.5.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

Twilio Inc.

 

Székhely: 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105 USA

Postacím: 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105 USA

E-mail cím: [email protected]

Webhely: https://sendgrid.com

 

gazdasági társaságot, mint a megrendelést visszaigazoló e-mail üzenetek kiküldéséhez használt szoftver fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

15.5.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó által a megrendelés során megadott adatait (6. és 7. fejezetek szerint) érinti.

 

15.5.4.   Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a megrendelések elektronikus visszaigazolása a Felhasználók részére.

 

15.5.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: Adatkezelő az adatokat szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja. A megőrzés az Adatfeldolgozó által biztosított rendszerben történik.

 

15.5.6.   Az adatfeldolgozás jellege: a megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított informatikai rendszerben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

 

 

15.6.   Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

15.6.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

 

15.6.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefon: +36 29 886 670

Fax: +36 29 886 610

E-mail: [email protected]

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót  

 

(a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.6.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

- vezetéknév,
- keresztnév,
- telefonszám,

- e-mail cím,
- szállítási cím.

15.6.4.   Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

 

15.6.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig tart.

 

15.6.6.   Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

 

 

15.7.   Kiszervezett logisztikai szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

15.7.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a weboldalon terméket megrendelő, illetve terméket Adatkezelő részére visszaküldő Felhasználók.

 

15.7.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Mixpakk Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: Mixpakk Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-991117

Adószám: 24114640-2-43

Székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 11. 9. em. 35. ajtó

Postacím: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 11. 9. em. 35. ajtó

Telefon: +36 70 336 6029

E-mail: [email protected]

Webhely: https://mixpakk.hu/

 

gazdasági társaságot, mint a csomagküldéssel kapcsolatos logisztikai szolgáltatást nyújtó szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.7.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a Felhasználó alábbi adatait érinti:

 

A terméket megrendelő Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- szállítási címe,

- telefonszáma,

- e-mail címe,

- megrendelt termék(ek) vételára,

- átvétel/kézbesítés módja,

- fizetési mód utánvét esetén,

- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a kézbesítés teljesítéséhez szükséges információk.

 

Visszaküldött terméket Adatkezelő részére küldő Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- postacíme,

- küldeményen Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb adatai.

 

15.7.4.   Az adatfeldolgozás célja: a megrendelt termék Felhasználó részére történő kézbesítésének megszervezése, visszaküldött postai küldemények, csomagok esetén azok Adatkezelő részére történő továbbítása.

 

15.7.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: megrendelés esetén a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez, Szolgáltató részére visszaküldött termékek esetén a Szolgáltatóhoz történő továbbításhoz szükséges ideig tart.

 

15.7.6.   Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez, valamint Szolgáltató részére visszaküldött termékek Szolgáltatóhoz történő továbbításához szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

 

 

15.8.   Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

15.8.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

15.8.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Rövidített név: Billingo Technologies Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-140802

Adószám: 27926309-2-41

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Postacím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Telefon: +36 1 500 9491

E-mail: [email protected]

Webhely: https://www.billingo.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.8.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

 

15.8.4.   Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a számlák kiállításához használt szoftver igénybevétele, rendelkezésre állásának és működésének biztosítása.

 

15.8.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8 évig - tart.

 

15.8.6.   Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver rendelkezésre állásának biztosítását, informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

15.9.   Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

15.9.1.   Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

 

15.9.2.   Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

 

ENDSON Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: ENDSON Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-662557

Adószám: 12279780-2-42

Székhely: Magyarország, 1155 Budapest, Ivánka Pál utca 26.

Postacím: Magyarország, 1155 Budapest, Ivánka Pál utca 26.

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

15.9.3.   Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.

 

15.9.4.   Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 

15.9.5.   Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.

 

15.9.6.   Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti, amiket papír adathordozók és szoftverben kezelt digitális adatok kezelésével végez az adatfeldolgozó.

 

15.10. Adatkezelő a fent és a „Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató” dokumentumban megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

15.11. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

 

16.    Adatvédelem, adatbiztonság

 

16.1.   Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

 

16.2.   A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

 

16.3.   Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

16.4.   Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

 

17.    Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

17.1.   Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 18. pont szerint).

17.2.   Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

17.3.   A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

17.4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

17.5.   A törléshez való jog (és „az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

17.6.   Értesítési kötelezettség: Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

17.7.   Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

18.    Felhasználó kérelmeinek teljesítése

 

18.1.   A 17. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

18.2.   Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

 

18.3.   Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 19. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

18.4.   Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

18.5.   Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő Magyarország, 2120 Dunakeszi, Szent István utca 59. A. ép. alatti címére, e-mailben az [email protected] e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 

 

19.    Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: Magyarország, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: Magyarország, 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Webhely: 
http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

 

2023. április 26.

 

Natural Pet Care System Magyarország Kft.

⬇️ÁRZUHANÁS! Tartósan csökkentettük a Flexi és Fortflex termékeink árát. Próbáld ki most csont és porcerősítő termékeinket. 🐶🦴💪
This is default text for notification bar